Adatkezelési tájékoztatás

 

Kérjük, figyelmesen olvassa el a Tájékoztatót, annak érdekében, hogy megértse, hogy hogyan kezeljük a személyes adatait és megismerje az adatvédelemmel kapcsolatos jogait.

 

A tájékoztató rendelkezéseinek kialakításakor a Veres Méhészet Mezőcsát – különös tekintettel vette figyelembe az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 Rendeletében (Általános Adatvédelmi Rendelet vagy „GDPR”), az információs önrendelkezési jogról és az információ szabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény („Infotv”), a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk”) rendelkezéseit.

 

A Veres Méhészet Mezőcsát adatkezelőként tiszteletben tartja mindazon személyek magánszféráját, akik számára személyes adatokat adnak át és elkötelezett ezek védelmében. Az Európai Unió Általános Adatvédelmi Rendelet (679/2016 sz. rendelet, a továbbiakban: GDPR) 13. cikke alapján az alábbi tájékoztatást adja:

 

Az adatkezelő adatai:

Üzemeltető: Veres Gergő

Székhely: 3450 Mezőcsát, Deák Ferenc utca 12.

Weblap: veresmeheszet.hu

Telefon: 06209974794

E-mail: erdesz@veresmeheszet.hu

Adatvédelmi Tisztviselő: az adatkezelő a GDPR 37. cikke alapján nem köteles adatvédelmi tisztviselő kinevezésére.

Adatvédelmi kérelmek: amennyiben bármilyen kérése vagy kérdése van az adatkezeléssel kapcsolatban, kérelmét postai úton vagy elektronikusan küldheti a székhelycímre vagy e-mail címre.

Válaszainkat késedelem nélkül, de legfeljebb 30 napon belül küldjük az Ön által kért címre.

Adatfeldolgozás: az adatfeldolgozás könyveléssel történik.

Külföldi adattovábbítás: nem történik külföldre továbbítás.

 

Adatkezelési célok:

Az adatkezelő az alábbi célokból végez adatkezelést a vonatkozó hatályos jogszabályokkal összhangban:

 1. A főtevékenységhez kapcsolódó szolgáltatást igénybe vevőinek adatait jogi kötelezettség teljesítése és az ügyfélkapcsolat fenntartása céljából kezeljük.
 2. Partnerek kapcsolattartói adatainak kezelése.
 3. Az ügyfelek megrendeléseinek teljesítése.
 4. Az adminisztráció megkönnyítése.

Jogalapok az Ön személyes adatainak felhasználásához:

Az Ön személyes adatainak használatát az alábbiak alapozzák meg, mint jogalapok:

 1. A számviteli jogszabályoknak megfelelő számlák kiállítás: jogalap GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont.
 2. Kapcsolattartás: jogalap GDPR 6. cikk (1) bekezdés f). pont. Az adatkezelő jogos érdeke: üzletmenet, folytonosság.
 3. Szerződéses partnerek adatainak kezelése: jogalap GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont.
 4. Marketing tevékenység: jogalap: GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont. Marketing tevékenység céljából Facebook oldal is üzemel, azonban önálló adatbázis létrehozás, profilalkotás nem történik.
 5. On-line regisztrációs jogalap: GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont.

Az adatkezelés időtartama:

 1. A számlákat jogi kötelezettség miatt legalább nyolc évig megőrizzük. A számlakiállítás alapjául szolgáló íratok megőrzési ideje is nyolc év.
 2. A munkaviszony alapjául szolgáló íratok megőrzési ideje 50 év.
 3. A kapcsolattartás céljából megadott adatok megőrzési ideje a kapcsolattartás fennállásának megszűnését követő maximum egy év.
 4. Szerződés teljesítéséhez kapcsolódó adatok megőrzése öt év.

Érintett jogok:

 1. Hozzáférési jog: (adatok megismerése, az a tény, hogy történik-e adatkezelés).
 2. Amennyiben egy adat elavult vagy helytelen, ennek kiigazítása.
 3. Törlés: (kizárólag a hozzájáruláson alapuló adatkezelés esetén).
 4. Az adatkezelésének korlátozása.
 5. Személyes adatok direkt, marketing célokra való használatának tiltása.
 6. Személyes adataink harmadik személy szolgáltató számára történő átadása vagy ennek megtiltása.
 7. Bármely adatkezelő által kezelt személyes adatról másolat kérése; vagy
 8. Tiltakozás a személyes adat használata ellen.

Jogorvoslati tájékoztatás:

Magyarországon az adatvédelmi felügyeleti hatóság: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C), ugyfelszolgalat@naih.hu.

Bírósági út: az adatvédelmi perek elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. a per – az érintett választása szerint – az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható.

A jelen tájékoztatás és annak mindenkori módosításai a www.veresmeheszet.hu web címen történő közzététellel lépnek hatályba. A Veres Méhészet Mezőcsát, mint adatkezelő jogosult a jelen tájékoztatót bármikor módosítani.